Amai Jara Ghrina Kare Tader Hiyai Phutbo

Amai jara ghrina kare
Tader hiyai phutbo
Tader sakal bandhan shikhal
Vajra hate tutbo