Khaniker Tare Bhule Jai Jabe Tomar

Khaniker tare bhule jai jabe
Tomar madhur hasi
Amar sakal madhur swapan
Ati druta gati nashi