Tomai Chhere Param Pita Na Jeno Jai Ar

Tomai chhere param pita
Na jeno jai ar
Tomar paye rakhi amar
Agyanatar bhar