60. Each listening heart

Each listening heart
Is not a bud of infancy.
Each listening heart
Is a flower of God-Ecstasy.