Bhai Bon Priyajan Supremer Paribar

Bhai bon prayajan Supremer paribar
Amiyer parabar heri aji charidhar
Hetha nai tamasar bedanar alingan
Hase shudhu alo jananir alomoy dhan