Alik Swapan Alik Chetan

Alik swapan alik chetan alik jiban
Alik maran sabiy alik jani ami jani
Bhul kareo kena tabu ogo amar hiya prabhu
Nahi shuni tomar madhu bani