Gahite Chahi Kali Mayer Gan Dibas Rate

Gahite chahi kali mayer gan
Dibas rate bhakati kare dan