Sundar Man Sundar Ankhi Dao More Aji

Sundar man sundar ankhi dao more aji mago
Tomare pujite tomare tushite hriday kamale jago