Jete Chahi Hiya Pure Tomar Dekha Lagi

Jete chahi hiya pure tomar dekha lagi
Taito ami dibanishi kripa tomar magi