Kothai Asha Kothai Hasi Kothai Ananda

Kothai asha kothai hasi kothai ananda
Andhar nishar karagare ami aj bandha