Maner Deshe Praner Deshe Hangamar Shesh Nai

Maner deshe praner deshe hangamar shesh nai
Atripta man atripta pran dekhte nahi chai