Paramanande Tomare Pujite Chahi Go Janani Chahi

Paramanande tomare pujite chahi go janani chahi go
Sabakar sathe taba jaya giti gahi go satata gahi go