Sneha Bhara Priti Bhara Kripa Bhara Jagat Mata

Sneha bhara priti bhara kripa bhara
Jagat mata eso ogo eso twara