Kahar Sathe Shunbo Ami Tomar Madhu Bani

Kahar sathe shunbo ami tomar madhu bani
Kahar sathe pujbo ami tomar charan khani