Nil Baridhir Atal Tale Shanti Nahi Raje Shanti Shudhu

Nil baridhir atal tale shanti nahi raje
Shanti shudhu atmatyage bishwa sabha majhe