Katu Karkash Tikta Manas Nahi Chahi Kabhu

Katu karkash tikta manas
Nahi chahi kabhu tomar parash