Man Pran Deha Nahi Chahe Jete Sudurer

Man pran deha nahi chahe jete sudurer sandhane
Kemane harabo khudra amire amarata abhijane