Jahara Khuleche Hiyar Duar

Jahara khuleche hiyar duar
Tomare tahara labhibe
Taba prema bani bishwa bhubane
Prachar tahara karibe