Urdhe Nimne Samukhe Pechane Shudhu

Urdhe nimne samukhe pechane shudhu gor andhiyar
Dao more prabhu alo darashan daki toma anibar