Chandana Pakhi Sunil Akashe

Chandana pakhi sunil akashe berai uriya
Dhara tale ami rayechi ekaki kandiya mariya