Dharar Buke Esechilam Niye Kato Asha Amai

Dharar buke esechhilam niye kato asha
Amai ghire rahe kebal timir sarbanasha