Nayane Khunjile Nahi Pai Dekha Hridaye

Nayane khunjile nahi pai dekha hridaye khunjile pai
Nayane jachhile nahi pai thai hridaye jachhile thai