Param Prabhu Ashish Dhara Nitya Jhare Pare

Param prabhu ashish dhara nitya jhare pare
Ami kebal thakte chahi prabhur charan dhare