Samai Thamena Amar Adeshe Samai

Samai thamena amar adeshe samai thamena
Sathi hate mor uthena namena kadapi chahena