Tomare Khunjite Khunjiya Pelam Amar Khudra

Tomare khunjite khunjiya pelam amar khudra amire
Pabo ki go dekha kanaka jwalo amar hiyar rabire