Hingsa Irsha Nitya Nutan Parashparer Majhe

Hingsa irsha nitya nutan parashparer majhe
Amar bhitar amar bahir urdhe nimne raje