Shanka Hara Dhwidha Hara Ami Prabhur

Shanka hara dhwidha hara ami prabhur santan
Mukti lagi hiya pure nitya abhijan