Gan Gahite Bhalo Lage Taito Gahi Gan Dan

Gan gahite bhalo lage taito gahi gan
Dan karite bhalo lage taito kari dan