Dharanir Buke Phutite Haibe

Dharanir buke phutite haibe labhite adharar hasi
Simar bandhan bhangite haibe bajate kanur banshi