Britha Kende Mari Nahi Pai Kabhu Prabhu Taba

Britha kende mari nahi pai kabhu prabhu taba darashan
Shudhu ekbar hiya mama mage taba madhu parashan