Swapan Madhur Baroi Madhur Bastabe Rup

Swapan madhur baroi madhur bastabe rup dibe
Bishwa janani karuna dayini amare anke nibe