Sparshe Tomar Harsha Jagai Amar Sprihar

Sparshe tomar harsha jagai amar sprihar gabhire
Dekhbo aji prashphutita amar hiyar rabire