Balite Parina Kebal Sahite Pari Dukher Rajani

Balite parina kebal sahite pari
Dukher rajani jabe ki more chhari