Samoy Hayechhe Jete Habe Dure Bahu Dure

Samoy hayechhe jete habe dure bahu dure
Amar thikana bishwa prabhur hiya pure