Ami Asha Mayer Chele Jiban Kate Hese

Ami asha mayer chele
Jiban kate hese khele
Ami asim pather jatri
Karechi joy badhar ratri
Madhu asha puta asha
Prane amar kare basa
Asha sathe thake alo
Nai je kothao bhiti kalo