Sukh Je Tor Noi Re Chirantan Shesh

Sukh je tor noire chirantan
Shesh jabere sukher nadi uthbe krandan
Tor jibaner hsi jato
Dudin e sab habe gato
Chire jabe sukher bandhan
Dukh jete tor nayane chirantan
Duar tahar pherite diye jabi
Theme jabe dukher krandan
Satya shudhu nitya chirantan
Dukha sukher para pare satya niranjan