Ongkar.. Srashtar Srishtir Muladhar

Ongkar ongkar ongkar
Srashtar srishtir muladhar
Ekadhare tumi nimner khudha
Urdher tumi ananta sudha