Anrita Ankhi Amrita Darashan

Anrita ankhi amrita darashan
Nahi pai subishal ei bhabe