Nagasaki... Tomar Hiyar Param Prabhure

Nagasaki Nagasaki Nagasaki Nagasaki
Tomar hiyar param prabhure amara ajike daki
Shanti shanti Japane shanti shantir halo joy
Asimananda paramananda dharai abhyudoy