Sangit Sushama

Sangit Sushama Sangit Sushama
Tomar majhare nehari parama
Dyulok bhulok tomar srijan
Tomar gabhire kebal jiban