Vijaya Dyuloke Prathama

Vijaya vijaya vijaya
Dyuloke prathama bhuloke prathama
Antaratama dipti parama
He aparajita shashwata mata abhaya