Ki Karile Ma Paribo Tomai Rakhite

Ki karile ma paribo tomai
Rakhite ankhite ankhite ankhite
Manaser kali dhuye muchhe dao
Amar amire sampite