Maner Bane Phutena Kripa

Maner bane phutena kripa
Phute chitta kanane
Taito khunji sethai ami
Prabhur madhur anane

Translation

Inside my mind is a forest.
My Lord’s Grace does not blossom there.
It blossoms only inside my heart’s grove.
Therefore, I look inside my heart
For the sweet Face of my Beloved Supreme.