Nil Akashe Uri Ami Jyotir Tari Druta Beye

Nil akashe uri ami
Jyotir tari druta beye
Chander sathe mitali kare
Bibhur pane raibo cheye