Shanta Ushar Dak Esechhi

Shanta ushar dak esechhi mukta ushar dak
Rakhbona ar pran gabhire moher durbipak
Jabo chale jyotir pane
Pulak bhare prithir gane