Ananda Fuara

Ananda Fuara Ananda Fuara Ananda Fuara
Param prabhur kripa tatinir nai je kinara
Anahata nad purnata prasad aji atmahara