Ami Ek Bahu Haye Khunji Pratipal

Ami ek bahu haye khunji pratipal
Subishal bishwabyapi puta hiya dal
Jati barna urdhe raje ekatar gan
Se kendra taba ei mahadan