Biraha Milana Gan Nahi Habe Abasan

Biraha milana gan
Nahi habe abasan
Jibane marane ashar swapane
Hiya anginai pabo ki go hai
Ananda sandhan