Shishur Matan Habo Saral Udar Hriday

Shishur matan habo saral
Udar hriday sharir ujjwal
Shishur matan habo ami sukhi
Amar dharai rahibena dukkhi