Tomar Lagi Amar Hiya Khulbo Shudhu

Tomar lagi amar hiya
Khulbo shudhu khulbo
Ashesh tomar hiyar charan
Pujbo shudhu pujbo